X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
Türkiye (Türkçe) USD 0

Hoşgeldiniz

Lütfen Giriş Yapın

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması Gizlilik Politikası
Veri Sorumlusu
Veri sorumlusu olarak SAĞLAM PROXY adına “YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT Skyport Residence NO: 1 İÇ KAPI NO: 62 BEYLİKDÜZÜ/ İSTANBUL “ adresli, SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ (https://www.saglamproxy.com/); tüm site ziyaretçileri ve bünyemizdeki çalışanlarımız dahil SAĞLAM PROXY ile ilişkili kişilerden topladığımız kişisel verilerin Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası akitler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 6698 sayılı KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında; kişisel verilerinizin korunmasına özen ve önem vermekte ve verileri hukuka uygun biçimlerde işlemektedir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz; hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
SAĞLAM PROXY’nin ürün ve hizmetleri için kullanıcı memnuniyetinin ölçümü sebebiyle müşterilere daha iyi hizmet vermek gayesiyle işlenmesi,
Yeni ürün ve hizmetlerden müşterileri haberdar edebilmek için,
Ürün ve hizmetlere ilişkin her çeşit soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi,
Müşterilerin SAĞLAM PROXY’de pazarlanan ürün ve hizmetlere ilişkin memnuniyetinin ölçülebilmesi,
Sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Gayeleriyle işlenebilecektir.
Kapsam
Bizim tarafımızdan işlenen kişisel verileriniz, SAĞLAM PROXY yurtiçi sunucumuzda depolanmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel veriler, KVKK'da belirlenen istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.
SAĞLAM PROXY, sizin işlenen kişisel verilerinizi, hukuki zorunluluklar ve açık rıza metni hariç olmak üzere hiçbir biçimde 3. Taraflara aktarmaz. Bu doğrultuda “açık rıza metni”nde aktarılacak kişi/kurumlar düzenlenmiştir.
Kişisel verilerin aktarılması politikasında SAĞLAM PROXY, başta T.C. Anayasası ve 6698 Sayılı KVKK’nın özellikle m.8 ve 9’a uygun hukuki prosedürleri yürütmektedir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda yazılı veya elektronik olarak işlenmektedir.
Bu kapsamda;
KVKK m.5-c bendi: “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”
ve
KVKK m.5-e bendi: “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”
ve
Türk Borçlar Kanunu Sözleşme hükümleri
Hukuki sebepleri ile işlenebilecektir.
Veri Sorumlusu’na İlgili Kişi olarak bildirim ve isteklerinizi, “Ufuk Çöpoğlu / Barış Çöpoğlu” adına, “0850 550 34 60” telefon veya “YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT Skyport Residence NO: 1 İÇ KAPI NO: 62 BEYLİKDÜZÜ/ İSTANBUL “adresinden yapabilirsiniz.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
SAĞLAM PROXY’de, “ödeme”, “yorum” ve “iletişim” amaçlı “ad” “soyad”, “telefon” “e-posta” , “firma adı”, “daire, apartman, sokak, cadde, mahalle, ilçe, il, ülke” bilgileri işlenmekle birlikte, “zorunlu olmayan diğer bilgiler de işlenebilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz
Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme
Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama
Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme
Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması
Veri işleme amaçlarımızla uygun olmayan veya işlenmesine gereksinim duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Kısacası yasal gereklilik bulunmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde kişisel verinin işlenmesine ilişkin açık rıza almaktayız.
Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması
Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.
Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.
Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız
SAĞLAM PROXY olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz:
Faaliyetlerimizin yürütülmesi,
Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilere destek hizmeti sağlamak,
Müşterilerimizin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve verdiğimiz hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
SAĞLAM PROXY ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
Reklam, pazarlama, analiz
Yasal raporlama,
Faturalandırma,
Ödeme.
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu'nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, açık rıza mevcutsa işlenir.
Çerezler
SAĞLAM PROXY’de yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir ve hukuka uygun şekilde kullanabiliriz.
Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller
Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:
Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.
KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE SAKLANMASI
Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması:
SAĞLAM PROXY tarafından işlenen kişisel verileriniz mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak koşuluyla, kişisel verilerin işleme gayesinin gerektirdiği süre içerisinde saklamaktayız.
Verinin işleme gayesinin tamamlanması veya İlgili Kişi'nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel bulunmaması halinde veriler kayıtlardan silinir ve yok edilir. Yok etme ve silme hallerinde mevzuat hükümleri uygun davranılır.
Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler:
Teknik tedbirler
Kişisel verilerin güvenli biçimde muhafaza edilmesi için lüzumlu olan tedbirleri almakta,
Teknik ekipler çalıştırmakta,
Kişisel verilerin depolanmasına ilişkin sanal ve elektronik güvenlik sistemleri kurmaktayız.

İdari tedbirler
Kişisel verilerin saklanması hususunda oluşabilecek riskler altında çalışanlarımızı bilgilendirerek onları bilinçlendirmekteyiz,
Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz:
Kişisel verilerin;
Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
Hukuka aykırı erişimini önlemek,
Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak amacıyla idari ve teknik tedbirler almaktayız.
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak sızması durumunda KVK Kurulu'na durumu bildirerek gerekli tedbirler almaktayız.
BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurunun cevaplandırılma süresi:
Kişisel verilere ilişkin talepler, talebin özelliğine göre en kısa zaman diliminde ve en geç 30 gün içinde cevaplanır
Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken konuya ilişkin ek bilgi ve belge talep edilebilmesi mümkün olabilecektir.
Başvuruyu reddetme hakkımız:
Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
Başvuru usulüne uyulmaması, gibi durumlarda, kabul edilmeme gerekçesi açıklanarak, reddedilir.
Tarafınızdan yapılan talebin kabul edilmesi ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin tarafımızca ret edilmesi durumunda sebepleri açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine tebliğ edilir.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na olan şikayet hakkı:
Başvurunun reddedilmesi yahutta mevzuata uygun zaman dilimi içerisinde cevap verilmemesi halinde; başvuru sahibi tarafın cevabı öğrendiği andan itibaren 30 gün ve her koşulda başvuru anından itibaren 60 günde KVK Kurulu'na şikayette bulunma hakkına sahip olunmaktadır.
YENİLEME
İşbu Politika, yılda en az bir kez gözden geçirilir veya ihtiyaç halinde güncellenir.

YÜRÜRLÜK
İşbu politika, https://saglamproxy.com/ internet sitesinde yayınlandığı an yürürlüğe girer.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
İşbu politika, https://saglamproxy.com/ internet sitesinden silindiği an yürürlükten kalkmış sayılmaktadır.

 

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.
Top