X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
Türkiye (Türkçe) USD 0

Hoşgeldiniz

Lütfen Giriş Yapın

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

AnasayfaKişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni
Veri Sorumlusu
Veri sorumlusu olarak “Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. Skyport Residence No:1 İç Kapı No:62 Beylikdüzü/İSTANBUL“ adresli, SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ (https://www.saglamproxy.com) adına “UFUK ÇÖPOĞLU VE BARIŞ ÇÖPOĞLU; müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil olmak üzere SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ ile ilişkili şahısların bünyemizde bulunan kişisel verilerinin Anayasa ve Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat çerçevesinde; kişisel verilerinizin korunmasına önem verir ve sizleri bu konuda aydınlatır.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz KVKK kapsamında; aşağıda açıklanacak belirli amaçlarla işlenmektedir:
Hizmet/faaliyetlerimizden yararlanılması amacıyla gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sunulan hizmet/faaliyetlerin, kullanıcı memnuniyeti kapsamında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlenmesi,
Yeni hizmet/faaliyetlerimizden sizleri haberdar edebilmek, bu doğrultuda size en uygun ürün ve hizmetin sağlanabilmesi,
SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi,
Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi,
Müşteri memnuniyetinin ölçümlenebilmesi,
Hizmet/faaliyetlerimizin, geliştirilebilmesi ve yaygınlaştırılması,
Sözleşmenin kurulumu ve ifasıyla doğrudan ilgili olması nedneiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Amaçlarıyla işlenebilir.
Kapsam
Kişisel verileriniz, SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ yurtiçi sunucumuzda tutulur. Server panelimiz zorunlu suretle gerekli panel servisinde, yurt içinde tutulmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun’da belirlenen istisnalar haricinde ilgilinin açık rızası olmaksızın aktarılmaz.
SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel verilerinizi, hukuki zorunluluklar ve açık rıza metni dışında, hiçbir şekilde 3. Taraflara aktarmaz. Bu kapsamda “açık rıza metni”nde aktarılacak kişi/kurumlar belirtilmiştir.
SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel verilerin aktarılması politikasında, başta T.C. Anayasası ve 6698 Sayılı KVKK’ya ve diğer sair mevzuata uygun prosedürleri yürütmektedir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda yazılı yahut elektronik olarak işlenir.
Bu kapsamda;
KVKK m.5-c bendi: “Bir sözleşmenin kurulması yahut ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”,
KVKK m.5-e bendi: “Bir hakkın tesisi, kullanılması yahut korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
Türk Borçlar Kanunu Sözleşme hükümleri ve sair tüm mevzuat,
Hukuki nedenleri ile işlenebilir.
Tanım ve Kısaltmalar
Bu bölümde Politika'da geçen özel tanım ve kısaltmalar açıklanır.
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak olarak verilen onay.
Alışveriş Yapan Kullanıcı: Sepet’e ürün ekleme ve ödeme sayfasından ödeme yapma işlemlerini gerçekleştiren kullanıcılar
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, hiçbir surette kimliği belirli yahut belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Çalışan: SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ personeli
Kişisel Veri Sahibi (ilgili kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Veri: Kimliği belirli yahut belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini mezhebi yahut diğer inançları, kılık-kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen yahut kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her tür işlem.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek yahut tüzel kişi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek yahut tüzel kişi.
KVKK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVKK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verilerin Koruması Kanunu
Politika: SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Standart Kullanıcı: Siteden herhangi bir şekilde alışveriş yapmamış kullanıcılar
Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK m.11 uyarınca;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde yahut yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verileriniz eksik yahut yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu’na İlgili Kişi olarak bildirim ve isteklerinizi, “UFUK ÇÖPOĞLU VE BARIŞ ÇÖPOĞLU” adına, “0850 550 34 60” telefon yahut info@saglamproxy.com e-posta adresinden yapabilirsiniz.

Rol ve Sorumluluklar
Yönetim:
Yönetim Kurulu, Politika‘ya, kural ya da düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme, yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.
Uygulayıcılar:
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Uygulayanlar tarafından Politanın oluşturulmasının, gerektiğinde güncellenmesinin, uygulanmasının sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.
Uygulayıcılar, sorumlu oldukları faaliyetlerde;
Görev alan çalışanlarla birlikte dış hizmet alınan firmaların Politika'ya uyumu için gerekli tedbirlerin alır,
Kişisel Verilerin İşlenmesinde Mevzuata uygun hareket eder,
Politikaya aykırı hususların incelenmesi için konuların incelenmesi, bildirilmesinden SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ İmtiyaz Sahibi sorumludur.
Hukuk:
İşbu Politikanın hazırlanması, yürütülmesii geliştirilmesi ve güncellenmesi, Hukuk Sorumlusu tarafından yapılmaktadır.
Hukuki Yükümlülükler
KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler:
Aydınlatma yükümlülüğümüz
Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;
Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
Kanundan doğan haklar, hususlarında İlgili Kişi'yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ olarak kamuoyuna açık olan işbu politika'nın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen gösteriyoruz.
Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz:
Veri sorumlusu olarak bünyemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari/teknik tedbirleri alıyoruz. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika'da detaylandırılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
Kişisel veriler:
Kişisel veriler; kimliği belirli yahut belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.
Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kanunen kişisel veri koruması kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.
Özel nitelikli kişisel veriler:
Kişilerin, etnik kökeni, ırkı, felsefi inancı, siyasi düşüncesi, dini, mezhebi yahut diğer inançları ile dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, kılık ve kıyafeti, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik/genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’de, “ödeme”, “iletişim”, “yorum” amaçlı “ad” “soyad”, “e-posta” , “telefon” “firma adı”, “apartman, daire, mahalle, sokak, cadde, ilçe, şehir, ülke, posta kodu” bilgileri işlenmekle birlikte, zorunlu olan diğer bilgiler de işlenebilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz
Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işliyoruz:
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme: Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde işliyoruz.
Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama: İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak amacıyla veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alarak, Kişisel Veri Sahibi'ne verilerini güncellemesi ve varsa işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvuru imkânı sunuyoruz.
Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme: SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işliyoruz.
Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması: Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olarak işliyoruz.
İlgili olmayan yahut işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınıyoruz. Bu sebeple, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte yahut işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza alıyoruz.
Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanmasını sağlıyoruz.
Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılar. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen yahut kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklıyoruz.
Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi yahut işleme amacının ortadan kalkması halinde kişisel verileri silmekte, yok etmekte yahut anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu politikasında maddesinde detaylandırılmaktadır.
Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız
SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işliyoruz:
Faaliyetlerimizin yürütülmesi,
Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilere destek hizmeti sağlamak,
Müşterilerimizin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve verdiğimiz hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği yahut zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
İş başvurularını değerlendirmek,
SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
Reklam,
Yasal raporlama,
Faturalandırma,
Ödeme.
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu'nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler, açık rıza varsa işlenir.
SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nde yer alan çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi: çerezleri, internet sayfamızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nde geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız.
SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nde yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir ve hukuka uygun şekilde kullanabiliriz.
İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmesi: Personel Aday'ı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma vb. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi, iş başvurusu değerlendirmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Personel Aday'ı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması işbu Politikası kapsamındadır.
Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller
Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:
Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
Bir sözleşmenin kurulması yahut ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
Bir hakkın tesisi, kullanılması yahut korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.
KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE SAKLANMASI
Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen yahut işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması:
Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.
Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması yahut İlgili Kişi'nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir yahut anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme yahut anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVKK kararlarına uygulanır.
Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler:
Teknik tedbirler
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

İdari tedbirler
Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,
Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.
Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz:
Kişisel verilerin;
Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
Hukuka aykırı erişimini önlemek,
Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak, için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.
Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin, gerekli güvenlik tedbirlerini almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi yahut veri sızıntısı olması halinde KVK Kurulu'na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (İLGİLİ KİŞİNİN) HAKLARI
Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi'ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve altyapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi'nin kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.
Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;
Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde yahut yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik yahut yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini yahut yok edilmesini isteme,
Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme yahut yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması:
Kişisel Veri Sahibi yukarıda sayılan hakları kullanmak amacıyla yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsıyla ilgili olması yahut başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmaz. İlgili Kişi'nin 18 yaşını doldurmamış olması halinde, yukarıda sayılan söz konusu hakları İlgili Kişi'nin velisi/yasal temsilcisi İlgili Kişi adına kullanabilir. Bu durumda, İlgili Kişi'nin kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte veli yahut yasal temsilcinin kimlik bilgilerinin başvuruya eklenmesi gerekir.
BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurunun cevaplandırılma süresi:
Kişisel verilere ilişkin talepler, en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KVK Kurulu'nca belirlenen ücret alınabilir.
Başvuru sırasında yahut başvuru değerlendirilirken ek bilgi/belge talep edilmesi söz konusu olabilir.
Başvuruyu reddetme hakkımız:
Kişisel verilerle alakalı başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;
Kişisel verilerin resmi istatistikle anonim hâle getirilmek suretiyle planlama, araştırma ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini yahut kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, tarih, sanat, edebiyat yahut ifade özgürlüğü ya da bilimsel amaçlarla kapsamında işlenmesi,
Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
Başvurunun haklı bir sebebe dayanmaması,
Başvurunun mevzuata aykırı bir istem içermesi,
Başvuru, usulüne uyulmaması gibi durumlarda kabul edilmeme gerekçesi açıklanarak, reddedilir.
Talep kabul edilirse ilgili işlem uygulanır ve yazılı yahut elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halindeyse, reddin gerekçesi açıklanarak bu durum yazılı yahut elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na olan şikâyet hakkı:
Başvuruya verdiğimiz cevabın yetersiz bulunması, başvurunun reddedilmesi yahut süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu'na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.
BELGENİN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI
İşbu Politika basılı kâğıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır. Kurum portalı ve internet sitesinde belgelerin güncel şekli yer alır.
YENİLEME
İşbu Politika, yılda en az bir kez gözden geçirilir yahut ihtiyaç halinde güncellenir.
YÜRÜRLÜK
İşbu politika, https://www.saglamproxy.com internet sitesinde yayınlandığı an yürürlüğe girer.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
İşbu politika, https://www.saglamproxy.com internet sitesinden silindiği an yürürlükten kalkmış sayılır.

 

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.
Top